?ng d?ng di ??ng


?ng d?ng di ??ng

QSoft Vietnam có chuyên môn cao trong vi?c phát tri?n các ?ng d?ng di ??ng trên các platform và các thi?t b? khác nhau. Kinh nghi?m mà chúng tôi ?ã có bao g?m các ?ng d?ng cho Blackberry, Windows Mobiles, Symbians, iPhone, BREW, và Android.

Chi ti?t

Thi?t k? website


Thi?t k? website

Gi?i pháp thi?t k? web giá c?nh tranh s? d?ng h? th?ng qu?n tr? n?i dung n?i ti?ng nh? Joomla, Drupal, Wordpress, Magento, Zencart ho?c phát tri?n t? ??u d?a trên n?n t?ng Zend framework, Drupal, CakePHP, Symphony dành cho t?t c? m?i lo?i hình doanh nghi?p.

Chi ti?t

Gia c?ng ph?n m?m


Gia c?ng ph?n m?m

D?ch v? gia công ph?n m?m v?i m?c giá c?nh tranh t?i công ty gia công ph?n m?m chuyên nghi?p. Chúng tôi cung c?p l?p trình viên chuyên nghi?p và chuyên gia ki?m th? cho các ?ng d?ng Java, .NET, PHP, FLEX, iPhone, iPAD, Android và Symbian trên c? s? thuê theo tháng ho?c theo gi?.

Chi ti?t

Gi?i thi?u v? QSoft Vietnam


???c thành l?p n?m 2005, QSoft Vietnam nhanh chóng kh?ng ??nh v? th? là m?t trong nh?ng công ty hàng ??u t?i Vi?t Nam v? gia công ph?n m?m và thi?t k? website. V?i kinh nghi?m, k? n?ng, môi tr??ng chuyên nghi?p, k? n?ng qu?n lý v??t tr?i và luôn tuân theo cam k?t v?i khách hàng, chúng tôi ?ã ?em l?i cho khách hàng s? th?a mãn cao nh?t, qua ?ó ?em ??n nh?ng b??c phát tri?n v?ng ch?c và nhanh chóng trong 5 n?m qua.

T?m nhìn c?a chúng tôi:

Tr? thành công ty cung c?p gi?i pháp gia công ph?n m?m có ??ng c?p Qu?c t?.

S? m?nh c?a chúng tôi:

Giúp b?n xây d?ng các gi?i pháp công ngh? thông tin hi?u qu? v?i m?c chi phí h?p lý thông qua s? chia s? và ?óng góp t? ??i ng? các chuyên gia hàng ??u c?a chúng tôi.

Tìm hi?u thêm v?:

Nh?n xét c?a khách hàng

 • Tôi ?ã làm vi?c cùng QSoft qua nhi?u d? án, h?n 2000 gi? làm vi?c, và th?c s? mu?n ti?n c? h? cho b?t c? ai c?n ??n gia công. Các ?ng d?ng desktop h? phát tri?n c?ng nh? ...

  Roger Staub

  Jambala, Switzerland
  Vietam Software Outsourcing
 • Chúng tôi khuyên các b?n nên l?a ch?n QSoft Vietnam làm nhà cung c?p các d?ch v? gia công cho mình. QSoft Vietnam luôn cung c?p cho khách hàng c? ch? qu?n lý d? án chuyên nghi?p và chuyên ...

  Matthew Larrivee

  AdsGen - Canada
  Vietam Software Outsourcing
 • QSoft Vietnam là cái tên tôi l?a ch?n cho t?t c? d?ch v? liên quan ??n phát tri?n, gia công ph?n m?m hay thi?t k? website. Tôi th?c s? ?n t??ng b?i s? c?n m?n, ch?m ch?, ??ng l?c ...

  Brian G.

  United States of America
  Vietam Software Outsourcing
 • Tôi th?c s? r?t hài lòng khi làm vi?c v?i ??i d? án phát tri?n website c?a QSoft Vi?t Nam. H? làm vi?c r?t tâm huy?t và cung c?p cho tôi nh?ng gi?i pháp tuy?t v?i. ??ng th?i, ??n ...

  Christine Do

  Soft Tech Consulting, Inc., United States of America
  Vietam Software Outsourcing
 • QSoft Vietnam ch?c ch?n là ??i ng? phát tri?n chuyên nghi?p nh?t, tài n?ng và tâm huy?t nh?t mà tôi t?ng làm vi?c cùng. Ban ??u tôi ch? h?p tác v?i h? ?? xây d?ng m?t website ??n gi?n, ...

  Tony

  United States of America
  Vietam Software Outsourcing